Saturday, November 30, 2013

سعدی


باران که در لطافت طبعش خلاف نیست 
 در باغ گل روید و در شوره زار خس
 سعدی

No comments:

Post a Comment