Monday, November 4, 2013

حافظ

بیــــــا! که قـــصر اَمَل ســــــخت سُست بنیادســــــت
بیــــــار بــــــاده! که بُنیــــــاد عــــــمر بر بــــــادســــــت
غــــــلام همــــــت آنــــــم کــــــه زیــــــر چرخ کبــــــــود
ز هــــــر چــــه رنــــــگ تعلــــــق پــــــذیرد آزادســــــت

حافظ

No comments:

Post a Comment

واقعیت یعنی همین