Monday, November 4, 2013

حافظ

بیــــــا! که قـــصر اَمَل ســــــخت سُست بنیادســــــت
بیــــــار بــــــاده! که بُنیــــــاد عــــــمر بر بــــــادســــــت
غــــــلام همــــــت آنــــــم کــــــه زیــــــر چرخ کبــــــــود
ز هــــــر چــــه رنــــــگ تعلــــــق پــــــذیرد آزادســــــت

حافظ

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل