Saturday, November 2, 2013

فـــــروغ فـــــرخزاد

و ایـن جهـان پـر از حـرکت پـاهای مـردمـی اسـت 
کـه همچنـان کـه تـو را می بـوسنـد ،
 در ذهـن خـود طنـاب دار تـو را مـی بافنـد .


  فـــــروغ فـــــرخزاد

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل