Sunday, March 16, 2014

آمد بهار ای دوستان منزل سوی بستان کنیم

مد بهار ای دوستان منزل سوی بستان کنیم

گر غریبان چمن خیزید تا جولان کنیم

امد رسولی از چمن کاین طبل را پنهان مزن

ماطبل خانه عشق رااز نعره هاویران کنیم

بشنو سماع آسمان خیزید ای دیوانگان

جانم فدای عاشقان امروزجان افشان کنیم

زنجیرها را بر دریم ما هر یکی آهنگریم

آهن گران چون کلبتین آهنگ آتشدان کنیم

آتش دراین عالم زنیم وین چرخ رابر هم زنیم

وین عقل پای برجانرا چون خویش سرگردان کنیم

کوبیم ما بی پا و سر گه پا به میدان گاه سر

ما کی به فرمان خودیم تا این کنیم تا آن کنیم

خامش کنیم و خاموشی هم مایه ی دیوانگیست

این عقل باشد آتشی در پنبه اش پنهان کنیم

No comments:

Post a Comment