Thursday, March 6, 2014

بعضی مردم زیبایی را در موسیقی می یابند ،

بعضی مردم زیبایی را در موسیقی می یابند ،
بعضی در نقاشی ،
بعضی در مناظر طبیعت ،
اما من زیبایی را در کلمات یافتم
زیبایی از نگاه من تجربه غریبی است
که شخص در آن تجربه احساس می کند
که به ناگاه چشمش به یک جهان دیگر می افتد
گویی دروازه ای به روی او باز می شود
و رویایی شگرف و جادویی عظیم چشم او را می رباید
به عالمی که جهان محسوس از آنجا نشأت می گیرد
و شخص حس می کند
که بی گمان در آفرینش چیزی ورای عالم ظاهر وجود دارد
و برایش توجیه می شود
که چرا ما این صحرای پر محنت را قدم به قدم
با دشواری پشت سر می گذاریم .

No comments:

Post a Comment

واقعیت یعنی همین