Wednesday, March 5, 2014

هار زودرس می ترسم

درختان باغچه
در خواب بودند
که نسیم
طلیعه عطر تورا پاشید
تمام شکوفه ها باز شدند
اما من از فرجام
بهار زودرس می ترسم

No comments:

Post a Comment