Thursday, January 10, 2013

مولانا--دلـدار ظـریف است و گناهنش اینست

دلـدار ظـریف است و گناهنش اینست
زیـبـا و لـطـیـف است و گناهش اینست

آخــر بــچــه عــیـب مـی‌گـریـزنـد از او
از عیب عفیف است و گناهش اینست

مولانا

No comments:

Post a Comment