Sunday, January 20, 2013

فریدون مشیری- شاید ای خستگان وحشت دشت !

شاید ای خستگان وحشت دشت !
شاید ای ماندگان ظلمت شب !
در بهاری که می رسد از راه ؛
گل خورشید آرزوهامان ؛
سر زد از لا به لای ابرهای حسود ...

فریدون مشیری

No comments:

Post a Comment