Thursday, January 24, 2013

حکیم عمر خیـــــام نیشابوری-از جملـــــه رفتـــــگان ایـــن راه دراز

از جملـــــه رفتـــــگان ایـــن راه دراز
بازآمـــــده کیسـت تا به ما گوید راز
هان بر ســـــر این دو راهه آز و نیــاز
چیـزی نگــــذارید کـه نمی آییــــد باز

حکیم عمر خیـــــام نیشابوری

No comments:

Post a Comment