Friday, January 18, 2013

وحشی بافقی-ای منشــاء دانــــایی و ای مـــایه هــــــوش

ای منشــاء دانــــایی و ای مـــایه هــــــوش
بفــرست از آن که تا سحــر خـــــوردم دوش
بسیــار نه ، کــم نـه، آن قــدر بخش که من
هشیــــــــار نگــردم و نمــــانم مــدهـــــوش

وحشی بافقی

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل