Wednesday, January 23, 2013

آن شب که دلـــــی بود به میخانه نشستیم

آن شب که دلـــــی بود به میخانه نشستیم
آن تـــــوبه صدساله به پیمــــــانه شکستیم
از آتـــــش دوزخ نهراسیــــــم که آن شـــــب
ما تـــــوبه شکستیم ولـــــی دل نشکستیم

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل