Wednesday, January 30, 2013

انیشتین--افکار بزرگ

افکار بزرگ معمولاً با مخالفت شدید 
مغزهای ضعیف مواجه می شوند. 
   انیشتین


No comments:

Post a Comment