Wednesday, January 23, 2013

موریس مترلینگ--بیچاره شیطان

بیچاره شیطان در کره خاکی بدنام شده است.زیرا شیطان جز خود ما 
هیچکس نیست،ما برای اینکه خودمان را در حضور خود تبرئه کنیم،تمام کینه ها 
،حسدها ،دشمنی ها و بیرحمی ها را در وجود موهومی به نام شیطان جا داده ایم.

"موریس مترلینگ"

No comments:

Post a Comment