Friday, January 18, 2013

هوشنگ ابتهاج--آن که مســـت آمد و دستی به دل ما زد و رفت

آن که مســـت آمد و دستی به دل ما زد و رفت در این خـــانه ندانـــم به چه ســـــــودا زد و رفت
خواست تنهـــــــــایی مـــــا را به رخ ما بکشـــد
تنـــه ای بر در این خـــانه ی تنـــــــــها زد و رفت

هوشنگ ابتهاج

No comments:

Post a Comment

واقعیت یعنی همین