Friday, January 18, 2013

هوشنگ ابتهاج--آن که مســـت آمد و دستی به دل ما زد و رفت

آن که مســـت آمد و دستی به دل ما زد و رفت در این خـــانه ندانـــم به چه ســـــــودا زد و رفت
خواست تنهـــــــــایی مـــــا را به رخ ما بکشـــد
تنـــه ای بر در این خـــانه ی تنـــــــــها زد و رفت

هوشنگ ابتهاج

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل