Thursday, January 24, 2013

"آرتور شوپنهاور (۱۷۸۸ - ۱۸۶۰)، فیلسوف آلمانی"

«انسان در حقیقت حیوانی وحشی و تنفرانگیز است که ما او را فقط 
در حالت رام و مهار شده می شناسیم، این حالت را تمدن نامیده‌اند.»


"آرتور شوپنهاور (۱۷۸۸ - ۱۸۶۰)، فیلسوف آلمانی

No comments:

Post a Comment