Thursday, January 17, 2013

خیـــــام--مهـتـاب بــه نـور دامـــــن شـب بـشکــــافت

مهـتـاب بــه نـور دامـــــن شـب بـشکــــافت
مــی نوش دمـی خوش تر از اين نتوان یافت
خوش بــاش و بـينديش که مـهتاب بســــی
انــــدر ســــر گور یک به یک خـواهــــد تافت

خیـــــام

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل