Friday, January 18, 2013

صوفی عشقری--باز امشب ای رقیبان ساز می خواهد دلم

باز امشب ای رقیبان ساز می خواهد دلم
شوخ آتش پرچه ی طناز می خواهد دلم

چون زلیخا پیر گردیدم جوان سازم ز لطف
از تو ای یوسف لقا اعجاز می خواهد دلم

در صف خوبان عالم ای پری پیکر ترا
همچو سرو سرکش و ممتاز می خواهد دلم

با حلاوت تر بود رفتن سوی شهر مزار
همرهی با شایق گلباز می خواهد دلم

خوش ندارم اختلاط بزدلان روزگار
گرم جوشی همرۀ سرباز می خواهد دلم

دیدنی ها دیده ام بسیار از بیدادشان
از سر کوی بتان پرواز می خواهد دلم

کی بیارد این غزالان را به چنگ هر باشه یی
از برای صید شان شهباز می خواهد دلم

عشقری شاید به فرزند دگر گردم دچار
بار دیگر رفتن درواز می خواهد دلم

(صوفی عشقری)

No comments:

Post a Comment