Sunday, January 27, 2013

درکلبه ما ســـــــفره ارباب و فقــــیرانه جــــــدا نیــــــست

درکلبه ما ســـــــفره ارباب و فقــــیرانه جــــــدا نیــــــست
در حلقــــه ما جنـــگ و جدالی به ســر شاه و گدا نیست
ما مطرب عشقیم در کعبه ما جنگ رسیدن به خدا نیست
ای زاهــــــد دیوانه واکن در میخانه می زن دو سه پیمانه
کــــــــه نـــاخــــــورده مـــی و رفــــــتــــــه ز هـــوشـــیم

No comments:

Post a Comment