Tuesday, January 1, 2013

پروین اعتصامی---ای خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتن

ای خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتن

دل تهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن

سوختن بگداختن چون شمع و بزم افروختن

تن بیاد روی جانان اندر آذر داشتن

هر کجا نور است چون پروانه خود را باختن

هر کجا نار است خود را چون سمندر داشتن  پروین اعتصامی

No comments:

Post a Comment