Friday, August 2, 2013

بیدل

همت آزاد را بیدل ره و منزل یکی است
نغمه را در جاده های تار میباشد مقام
بیدل

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل