Saturday, August 31, 2013

نتیجه ی زنــــدگی چیزهایی نیست که جمع می کنیم،

نتیجه ی زنــــدگی چیزهایی نیست که جمع می کنیم،

بلکه قـــلب هایی است که جذب می کنیم!

No comments:

Post a Comment