Monday, August 26, 2013

هومن شریفی

از آدم ها دلگیرم
که گرم میبوسند و دعوت میکنند
سرد دست میدهند و به چمدانت نگاه میکنند
دلت...
دلت که از تمام دنیا گرفته باشد تنها به درد بازگشت به زادگاهت میخوری

دلم گرفته است...
همین را هم میخوانند و باز خودشان
را آن مسافر آخر قصه حساب میکنند ...

"هومن شریفی"

No comments:

Post a Comment