Sunday, August 4, 2013

رهی معیری

كاش امشبم آن شمع طرب می آمد
وین روز مفارقت به شب می آمد
آن لب كه چو جان ماست دور از لب ماست
ای كاش كه جان ما به لب می آمد
.
.
.
رهی معیری

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل