Thursday, August 15, 2013

سیمون‌ دوبووآر

اگر روزی فرا برسد که زن، نه از سر ضعف، که با قدرت عشق بورزد..
. دوست داشتن برای او نیز، همچون مرد،
 سرچشمه‌ی زندگی خواهد بود و نه خطری مرگ بار...!

سیمون‌ دوبووآر


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل