Friday, August 23, 2013

نلسون ماندلا


به ميليونها انساني كه در جنوب آفريقا هستند و به كساني

 كه آنها را ديده ام و مي شناسم، پيشنهاد مي كنم 
كه ارزش دوستي خود را بدانند و بيشتر عشق بورزند.

نلسون ماندلا


No comments:

Post a Comment