Saturday, August 31, 2013

فدریکو گارسیا لورکا

روزی که گرسنگی از جهان رخت بربندد بزرگترین
 انفجار روحی که بشریت بتواند فکرش را بکند به وقوع می‌پیوندد. 
محال است بشود تصور کرد که در روز وقوع انقلاب بزرگ
 چه شادی عظیمی روی خواهد داد
 فدریکو گارسیا لورکا

No comments:

Post a Comment