Saturday, August 31, 2013

باب مارلی

واقعیت اینست، که همه به تو آسیب خواهند زد.
 فقط باید کسانی را پیدا کنی که ارزش آسیب
 دیدنت را داشته باشند./ باب مارلی

No comments:

Post a Comment