Thursday, August 15, 2013

از مرگ نترسید..!

از مرگ نترسید..!

ازین بترسید که وقتی زنده اید

چیزی در درون شما بمیرد

بنام انسانیت..

No comments:

Post a Comment