Tuesday, August 27, 2013

مهدی اخوان ثالث


هی فلانی! زندگی شاید همین باشد؟
یک فریب ساده و کوچک.
آن هم از دست عزیزی که تو دنیا را
جز برای او و جز با او نمی خواهی
من گمانم زندگی باید همین باشد...
.
.
.
مهدی اخوان ثالث

No comments:

Post a Comment