Saturday, August 31, 2013

مارتین لوتر کینگ

ما این حقیقت را که همه انسان‌ها برابر
 خلق شده‌اند آشکار و بدیهی می‌دانیم
مارتین لوتر کینگ

No comments:

Post a Comment