Sunday, August 25, 2013

صائب تبریزی

دیوان ما و خود را ، مفکن به روز حشر
در عذر خشم بیجا ، یک بوسه بجا ده

صائب تبریزی

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل