Saturday, January 5, 2013

مثل دو روح سرد

مثل دو روح سرد
در بند یک تنیم
بی وقفه درد را
فریاد می زنیم

اما نگاه کن!
ما هم در این کویر
مشتاق رویشیم
دست مرا بگیر

غم دیده ایم سخت ، ولی شاد می شویم
یک روز می رسد همه آزاد می شویم...

No comments:

Post a Comment