Friday, January 4, 2013

احمد شاملو---هرگز از مرگ نهراسیده‌ام

هرگز از مرگ نهراسیده‌ام
اگرچه دستانش از ابتذال شکننده‌تر بود.
هراسِ من ــ باری ــ همه از مردن در سرزمینی‌ست
که مزدِ گورکن
از بهای آزادیِ آدمی
افزون باشد...


احمد شاملو

No comments:

Post a Comment