Friday, January 4, 2013

گروس عبدالملکیان--به شانه ام زدی

به شانه ام زدی
تا تنهاییم را تکانده باشی
به چه دل خوش کرده ای؟
تکاندن برف از شانه های آدم برفی !

گروس عبدالملکیان

No comments:

Post a Comment