Sunday, March 31, 2013

مولوی

در بتکده تا خیال معشوقه ماست
رفتن به طواف کعبه از عین خطاست
گر کعبه ازو بوی ندارد کنش است
با بوی وصال او کنش کعبه ی ماست
مولوی

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل