Sunday, March 31, 2013

خاویر کرمنت

بزرگترین راز خلقت این نیست
که چرا خدا جهان را خلق کرده است
بلکه این است که چرا
بیشعورها
را اینقدر گستاخ و منفور آفریده است .
خاویر کرمنت

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل