Thursday, March 28, 2013

ابوالمجد مجدود حکیم بن آدم سنایی غزنوی

ای کبک شکار نیست جز باز ترا
بر اوج فلک باشد پرواز ترا
زان می‌نتوان شناختن
راز ترا
در پرده کسی نیست هم آواز ترا


1 comment: