Saturday, March 30, 2013

صائب

این ما و من ،نتیجه ی بیگانگی بود
صد دل به یکدگر چو شود آشنا , یکی است!
صائب

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل