Friday, March 22, 2013

گوتههیچ چیز نا امیدانه تر از این نیست
که کسانی به بردگی کشیده شده باشند
و به اشتباه
(دروغ)
بر این باور باشند که
آزاد
هستند.

" گوته


No comments:

Post a Comment