Sunday, March 31, 2013

انسان محصول شرایطيست

انسان
محصول شرایطيست كه در ان بلوغ
و بالندگی می یابد. پس خود
را از هیچ انسانی
"برتر"
و در عین حال
"حقیرتر"
مپندار.

No comments:

Post a Comment