Saturday, March 23, 2013

آلفرد کاپر

تاسف بر گذشته خوردن
ناپسندانه
است،کسی که نتواند خود را با
زندگی حال منطبق سازد
شکست خورده
محسوب میشود . . .

آلفرد کاپر


No comments:

Post a Comment