Saturday, March 30, 2013

مست مستم مشکن قدر خود ای پنجه ی غم!

گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دگر

باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر


امشبی را که درآنیم غنیمت شمریم

شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر


مست مستم مشکن قدر خود ای پنجه ی غم!

من به میخانه ام امشب تو برو جای دگر


تا روم از پی یار دگری میباید

جز دل من دلی و جز تو دلارای دگر


تو سیه چشم چو آیی به تماشای چمن

نگذاری به کسی چشم تماشای دگر


این قفس را نبود روزنی ای مرغ پریش

آرزو ساخته بستان طرب زای دگر


از تو زیبا صنم اینقدر جفا زیبا نیست

گیرم این دل نتوان داد به زیبای دگر

No comments:

Post a Comment

واقعیت یعنی همین