Monday, March 25, 2013

اوجِ فــــهم اسـت

بیـــا بـــاز هــم خـــودمــان
را بــه نفهـمـی بـــزنــــیم !
گـاهـی
بفـهـمی ، نفـهـمی ..
نفـهـمـی ، اوجِ فــــهم اسـت !

No comments:

Post a Comment