Friday, March 22, 2013

گفتمش دل می خری ؟ پرسید چند ؟

گفتمش دل می خری ؟ پرسید چند ؟
گفتمش دل مال تو ، تنها بخند
خنده کرد و دل ز دستانم ربود
تا به خود باز امدم او رفته بود
دل ز دستش روی خاک افتاده بود
جای پایش روی دل جا مانده بود
.

No comments:

Post a Comment