Monday, March 25, 2013

عطار

جملگی در حکم سه پروانه ایم
در جهان
عاشقان، افسانه ایم
اولی خود را به شمع نزدیک کرد
گفت: آری من یافتم معنای
عشق
دومی نزدیک شعله بال زد
گفت: حال، من
سوختم در سوز عشق
سومی خود داخل
آتش فکند
آری آری این بود معنای
عشق

عطار

No comments:

Post a Comment