Monday, March 25, 2013

عطار

جملگی در حکم سه پروانه ایم
در جهان
عاشقان، افسانه ایم
اولی خود را به شمع نزدیک کرد
گفت: آری من یافتم معنای
عشق
دومی نزدیک شعله بال زد
گفت: حال، من
سوختم در سوز عشق
سومی خود داخل
آتش فکند
آری آری این بود معنای
عشق

عطار

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل