Saturday, March 30, 2013

صائب

به هیچ جا نرسد هر که همّتش پست است
پرِ شکسته ،خس و خار آشیانه شود !

صائب

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل