Friday, March 29, 2013

جين دولابروير

هيچ جاده ايي براي كسي كه
 با علم و اطلاع حركت كند و عجله ايي
 ندارد بيش از اندازه بلند نيست، هيچ افتخاري
 براي كسي كه خودش را با صبر و شكيبايي
 آماده مي سازد دور از دسترس نيست .

جين دولابروير

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل