Friday, March 29, 2013

بیدل

زان ناله ای که زنجیر در پای شوق دارد
فرزانه را ندامت دیوانه را عروسی ست
.....
بیدل چــــــــــــــرا نسوزم شمع وداع هستی
زان شوخ آشنا کش بیگانه را عروسی ست

No comments:

Post a Comment