Tuesday, March 26, 2013

ریچارد داوکینز

خیلی چیزها ممکن است
آرامش‌بخش باشند.
فکر می‌کنم تزریق مرفین هم
آرامش‌بخش خواهد بود
… ولی صرف اینکه بگوییم چیزی
آرامش‌بخش است دلیل
بر درست بودنش نیست.

ریچارد داوکینز

No comments:

Post a Comment