Saturday, March 30, 2013

در مکتـــب ما شیــــــوه پرهیــــــز حــــــــــــرام است

در مکتـــب ما شیــــــوه پرهیــــــز حــــــــــــرام است
آییـــن عبــــــادت همـــه در شـــرب مــــــــــدام است
برخیــــــز که فـــــــریاد زنیـــم از ســـر مستــــــــــــی
آن جـا که سخن از مــــــی و میخــــــانه حــرام است

No comments:

Post a Comment